Beschikbare filters
  Beschikbare merken

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden  Cosinta Service B.V.

Artikel    1:    Toepasselijkheid    van    deze voorwaarden

 1. De onderhavige voorwaarden alsmede de verklaring    in    het    kader    van    de        Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Cosinta Service B.V., - verder  te noemen: Cosinta -, terzake van de leveringen    van    goederen        en/of    onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.

 2. Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de  overeenkomst naar haar eigen    algemene voorwaarden dan wijzen Cosinta deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Cosinta schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

 3. De onderhavige voorwaarden gelden ook ten  gunste van derden, door wie Cosinta de overeenkomst    geheel    of    gedeeltelijk    laat uitvoeren.

 

Artikel 2: Offertes

 1. De offertes, prijscouranten, prijzen en voorraadopgaven van Cosinta zijn immer geheel vrijblijvend.    Afbeeldingen,    beschrijven, tekeningen,  opgave van maten en gewichten, technische opgaven en dergelijke in prospectie en dergelijke  zijn immer geheel vrijblijvend en binden Cosinta niet.

 2. Toezending van aanbiedingen en/of brochures  en/of brochures en/of documentatie en/of begrotingen en/of plannen en/of tekeningen en/of  modellen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten    Cosinta    niet    tot    levering    c.q. acceptatie van de order. Niet-levering, c.q. niet- acceptatie van een order wordt door Cosinta zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht.        Voorgenoemde    toegezonden bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Cosinta en moeten op eerste verzoek aan Cosinta worden  teruggezonden. Zonder uitdrukkelijke

toestemming van Cosinta mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

 1. Cosinta behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Opdrachten gelden eerst als door Cosinta aangenomen, wanneer zij door Cosinta schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer Cosinta uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.

 2. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van Cosinta binden Cosinta slechts indien en voor zover deze door Cosinta schriftelijk zijn bevestigd.

 3. Cosinta is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst,

alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1.    Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven  van Cosinta onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Cosinta:

 • gebaseerd op levering vanaf bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

 • exclusief transportkosten

 • exclusief kosten transportverzekering

 • exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, rechten en andere belastingen.

4.3. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is Cosinta gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met

 

dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Cosinta tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

4.4. Eventuele aangeboden kortingen kunnen te allen tijde door Cosinta worden ingetrokken zolang nog geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Artikel 5: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-

contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting of verrekening, of middels storting of overmaking op een door Cosinta aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen factuurdatum. De op de bankrekeningafschrift van Cosinta aangegeven vervaldatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 1. Bij levering binnen Nederland geldt een betalingskorting van 3% bij contante betaling, pin betaling of automatische incasso.

 2. Bij levering buiten Nederland verlangt Cosinta,    tenzij    schriftelijk    anders    is overeengekomen, een vooruitbetaling van 100% van het factuurbedrag.

 3. Bij levering buiten Nederland geldt geen betalingskorting van 3% bij vooruitbetaling van het gehele factuurbedrag of automatische incasso tenzij anders schriftelijk is overeengekomen

 4. Cosinta behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

 5. In gevallen dat de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

 3. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van het bedrijf;

is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Alle vorderingen van Cosinta op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en is Cosinta gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Cosinta op vergoeding van schaden, kosten en interest.

 1. Betalingen zullen geschieden zonder opschorting of verrekening van enige al dan niet vermeende vordering van wederpartij. Wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

 

Artikel 6: Ren te en kosten

 1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van

rechtswege in verzuim en is Cosinta gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

 1. Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet- nakoming van een van de andere verplichtingen van  de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door  de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt,    aan        Cosinta    verschuldigd.    De buitengerechtelijke        incassokosten        bedragen tenminste  15% van het, met inbegrip  van de vorengenoemde    rente,    door    de    wederpartij verschuldigde bedrag.

 

 

Artikel 7: Levering

 1. Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering  gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cosinta is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op  bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt    na    sommatie    met        een    daarin opgenomen  redelijke termijn  voor levering is wederpartij    daarna    gerechtigd    de    order    te annuleren  en hetgeen hij  reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

 2. Levering zal pas plaatsvinden als de factuur van de vorige levering volledig is betaald.

 1. Cosinta is verplicht zich in te spannen om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Cosinta is echter niet aansprakelijk voor een overschrijding van de levertijd. In gevallen zoals: brand,    onlusten,    werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke heeft Cosinta het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

 2. Cosinta kan slechts aansprakelijk worden gesteld  voor overschrijding van de    levertijd nadat Cosinta een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat Cosinta door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld.

 1. Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het

geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/ aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van de verpakkingen openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan Cosinta gemeld te worden. Nadien kan hier geen beroep meer op worden gedaan.

 1. Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de werking van het goed en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

 2. De overeengekomen levertijd begint te lopen    op    de    dag    waarop    de    schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien Cosinta een

vooruitbetaling of zekerheidstelling heeft bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling zekerheidstelling door Cosinta is ontvangen.

 

Artikel 8: Transport en risico

 1. Bij leveringen binnen Nederland onder de

€ 200,00 brengt Cosinta € 8,00 conform de leveringsvoorwaarde DAP (Incoterms 2010) in rekening. Cosinta stelt de goederen op het door de wederpartij aangeven locatie ter beschikking aan de wederpartij. De kosten en risico’s verbonden aan het laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand tot de gewenste bestemming zijn in dat geval voor rekening van Cosinta.

 1. Bij leveringen binnen Nederland boven de

€ 200,00 levert Cosinta conform de leveringsvoorwaarde DAP (Incoterms 2010). Cosinta brengt geen verzendkosten in rekening. Cosinta stelt de goederen op het door de wederpartij aangeven locatie ter beschikking aan de wederpartij. De kosten en risico’s verbonden aan het laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand tot de gewenste bestemming zijn in dat geval voor    rekening    van    Cosinta.

 1. Bij leveringen buiten Nederland levert Cosinta, tenzij anders is overeengekomen, conform leveringsvoorwaarde DAP (Incoterms 2010). Cosinta stelt de goederen op het door de wederpartij aangeven locatie in het land van bestemming ter beschikking aan de wederpartij. De kosten en risico’s verbonden aan het laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand tot de gewenste bestemming zijn in dat geval voor rekening van Cosinta. Cosinta is tevens verantwoordelijk voor het uitklaren van de goederen bij de Nederlandse douane. De wederpartij is verantwoordelijk voor de inklaring van de goederen en eventuele daarmee samenhangende kosten in het land van bestemming.

 2. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Cosinta is verstrekt, door Cosinta als goed koopman bepaald, zonder dat Cosinta hiervoor enige    aansprakelijkheid draagt. Eventuele

 

specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 9: Reclames

9.1.    Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering    schriftelijk    bij    Cosinta    te    zijn ingediend met vermelding van pakbon/aflevering bon  en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Cosinta in behandeling genomen.

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde

c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van de zijde van Cosinta dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, dan wel de verrichte werkzaamheden terstond nadat de werkzaamheden zijn beëindigd te controleren.

 1. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.

 2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin verborgen gebreken betreft.

9.5.    Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat wederpartij of derde        iets    aan    het        goed    heeft    veranderd, behoudens    in    geval    dit    met    voorkennis    en toestemming van Cosinta is geschied.

9.6.    De kwaliteit van goederen en daarin verwerkte    materialen        dienen    te    worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen    zoals    die    op    de        datum    van aanbieding  voor de betrokken  goederen en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,

breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.

 1. Slechts indien en voor zover de reclame door Cosinta gegrond bevonden wordt is Cosinta uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

 2. Slechts indien en voor zover de reclame door Cosinta gegrond bevonden wordt schort dit de        betalingsverplichtingen    en    andere verplichtingen  van de wederpartij op,  tot het moment waarop de reclame naar het oordeel van Cosinta afgewikkeld is.

 

Artikel 10 : Garantie

10.1. Tenzij Cosinta zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Cosinta de goede werking van de door Cosinta geleverde goederen slechts voor zover deze door de desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan Cosinta wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan Cosinta gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zal Cosinta nimmer tot enige andere prestaties gehouden zijn dan de overdracht van de rechten van Cosinta jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.

10.2.   De garantie van Cosinta geldt niet indien:

 • de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

 • de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

 • de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met Cosinta voortvloeit.

10.3.    De garantie van Cosinta houdt in dat Cosinta voor haar rekening, tot aan het moment van het bereiken van de houdbaarheidsdatum, fouten  herstelt of, zulks te harer uitsluitende beoordeling, het geleverde geheel of gedeeltelijk

 

terugneemt en door nieuwe levering vervangt. Cosinta is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebreke gebleken goederen te boven gaan. Indien Cosinta ter voldoening aan haar garantieverplichting goederen of onderdelen vervangt, worden de vervangen (onderdelen van) goederen eigendom van Cosinta.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de goederen gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Cosinta op wederpartij uit welke hoofde dan ook. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk

is.

 1. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar  bedrag, schorsing van betaling, surseance            van    betaling,    faillissement,    onder curatelestelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden  zal Cosinta het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte        dat    nog        geleverd    moet    worden    te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als eigendom van Cosinta terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd de rechten van Cosinta    om    vergoeding    te        verlangen        voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering            welke    Cosinta    ten    laste    van    de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

 2. De make-up displays van door Cosinta gevoerde merken zijn aan de wederpartij slechts in bruikleen gegeven en blijven eigendom van Cosinta tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. In geval van verzuim van de wederpartij is Cosinta gerechtigd om de bruikleen zonder schadeplichtigheid te beëindigen en de displays terug te nemen, waarvoor de wederpartij toegang

zal verschaffen.

 

Artikel 12: Niet toere kenbare tekort koming in

de nakoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Cosinta en die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Cosinta behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden,    extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfs- storingen bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Cosinta verplichtingen jegens wederpartij niet meer of niet tijdig kan nakomen en alle overige van haar wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.

 2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Cosinta het recht  om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen  in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 3. Cosinta is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

 

Artikel 13 : Aansprakelijkhe id

13.1. De aansprakelijkheid van Cosinta is  te allen tijde beperkt tot de in artikel 10 genoemde garantieverplichting. Cosinta is derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht

 

tot vergoeding van middelijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde goederen, terwijl Cosinta evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.

13.2.    Cosinta is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van  het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

 1. Cosinta is niet aansprakelijk voor schade die  het gevolg is van fouten of verzuim van derden die door Cosinta zijn belast met levering van materialen.

 2. Wederpartij vrijwaart Cosinta voor alle aanspraken van derden terzake van door Cosinta geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van Cosinta en wederpartij bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 14 : Toepasselijk recht

14.1.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van  Cosinta en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 : Geschillen

15.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd    worden,    voortvloeiende    uit    of verband houdende met de overeenkomst waarop deze  voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,  zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vesting gebied van Cosinta bevoegde Burgerlijke Rechter.

Specialisten

Ondanks dat John van G uw bestelling verwerkt en uitlevert, wordt deze order toegekend aan het dichtstbijzijnde verkooppunt. Enerzijds omdat John van G niet zelf rechtstreeks aan consumenten levert, anderzijds omdat wij over een uitgebreid netwerk van specialisten beschikken die u te alle tijden het juiste advies kunnen geven over het gebruik van de producten.

Login

Over ons

KvK: 29026844
BTW: NL006826271B01

Algemene voorwaarden

Email

info@johnvangshop.nl

Adres

Heliumstraat 160
2718 RS Zoetermeer

MISTERCASH